1 § Järjestölle luovutettavat oikeudet

Tekijä luovuttaa Järjestölle tekijänoikeuslakiin perustuvan yksinoikeuden audiovisuaaliseen teokseen ja radio-ohjelmaan sisältyvän teoksensa/esityksensä:

a) edelleenlähettämiseen

  1. kaapelitelevisioverkoissa,
  2. vapaasti eteneviä radioaaltoja käyttäen ja satelliittien välityksellä, ja
  3. muulla tavalla;

b) yleisölle välittämiseen

  1. kaapelitelevisioverkoissa,
  2. vapaasti eteneviä radioaaltoja käyttäen ja satelliittien välityksellä, kun ohjelmisto ei ole vapaasti vastaanotettavissa,
  3. muissa viestintäverkoissa, jotka on toteutettu johtimella tai muulla kiinteällä yhteydellä,
  4. maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa, jossa välitetään audiovisuaalisia teoksia mobiilipäätelaitteisiin (kuten matkapuhelimet ja tablet-tietokoneet),
  5. tilanteessa, jossa arkistoitu televisio-ohjelma uudelleen lähetetään lähettäjäyrityksen toimesta tekijänoikeuslain 25g §:n mukaisesti;

c) kappaleen valmistamiseen ja julkiseen esittämiseen opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi ja näin valmistettujen teoskappaleiden mainitussa tarkoituksessa tapahtuvaan yleisölle välittämiseen muulla tavalla kuin radiossa tai televisiossa lähettämällä;

d) kappaleen valmistamiseen, käyttöön, lainaamiseen ja julkiseen esittämiseen laitoksissa, yhteisöissä ja kirjastoissa silloin, kun kysymyksessä ei ole kaupallinen tarkoitus;

e) kappaleen valmistamiseen ja näin valmistettujen teoskappaleiden levittämiseen suomalaisten merimiesten käytettäväksi;

f) kappaleen valmistamiseen ja yleisölle välittämiseen sellaisissa internet-verkon (viestintäverkon) välityksellä kuluttajille tai muille käyttäjille tarjottavissa palveluissa, joissa teoskappaleet tallennetaan lähettäjäyrityksen yleisölle välittämistä audiovisuaalisista teoksista;

g) julkiseen esittämiseen silloin, kun audiovisuaalinen teos on lähettäjäyrityksen yleisölle välittämä, lukuun ottamatta julkista esittämistä elokuvateattereissa ja elokuvafestivaaleilla.

Tekijä voi halutessaan rajoittaa tämän sopimuksen ulkopuolelle yllä olevista oikeuskategorioista (a-g) haluamansa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Järjestölle.

2 § Luovutettavien oikeuksien laajuus ja hallinnointi

Tämän sopimuksen 1 §:n mukaiset oikeudenluovutukset ovat voimassa sopimuksen voimaantulohetkestä lukien kaikkien niiden audiovisuaalisiin teoksiin ja radio-ohjelmiin sisältyvien teosten/esitysten osalta, jotka Tekijä on luonut tai tulee luomaan. Tämä sopimus ei kuitenkaan koske niitä tämän sopimuksen 1 §:n mukaisia oikeuksia, jotka Tekijä on luovuttanut toiselle ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista.

Tämän sopimuksen 1 §:n mukaiset oikeudenluovutukset ovat voimassa Suomessa ja muissa maissa.

Tämän sopimuksen 1 §:n mukaiset oikeudenluovutukset eivät sisällä oikeutta teosten muunteluun tai teosten kääntämiseen.

Tämä sopimus ei koske niitä tekijänoikeuslain mukaisia oikeuksia, jotka Tekijällä on musiikin tekijänä tai esittäjänä.

Järjestön hallitus päättää, missä laajuudessa Järjestö hallinnoi sille tällä sopimuksella luovutettuja oikeuksia. Jos jokin oikeus suljetaan hallituksen päätöksellä pois Järjestön hallinnoinnista, oikeus palautuu Tekijälle. Kulloinkin voimassa olevasta oikeuksien hallinnoinnin laajuudesta tiedotetaan Järjestön kotisivulla.

3 § Hyvitysmaksu

Järjestö saa Tekijältä yksinomaisen oikeuden vastaanottaa, säilyttää ja tilittää tekijänoikeuslainsäädännön nojalla tulevia yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu- ja muita vastaavia korvauksia sekä suorittaa tällaisten järjestelmien edellyttämät muut toimet, tehdä niihin liittyviä sopimuksia ja esiintyä oikeudenkäynnissä Tekijän puolesta omissa nimissään.

4 § Järjestön oikeudet ja velvollisuudet

Järjestöllä on tämän sopimuksen nojalla oikeus 1 §:ssä tarkoitettuja oikeuksia koskien solmia sopimuksia, myöntää käyttölupia ja periä korvauksia sekä ajalta ennen tämän sopimuksen voimaantuloa että sen jälkeen, säilyttää perittyjä korvausvaroja, esiintyä oikeudenkäynnissä ja muissakin yhteyksissä Tekijän puolesta omissa nimissään tämän sopimuksen mukaisissa teosten ja esitysten käyttöoikeutta ja korvausoikeuksia koskevissa asioissa sekä asianomistajana tekijänoikeuden loukkauksia koskevissa asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa kaikki muut tehokkaan oikeuksien hallinnoinnin edellyttämät toimet.

Järjestöllä on velvollisuus huolehtia, että tämän sopimuksen nojalla kerätyt korvaukset tilitetään Tekijälle 7 §:n mukaisesti. Järjestöllä on lisäksi velvollisuus toimia Tekijän etua silmällä pitäen.

5 § Oikeuksien hallinnoinnin siirtäminen kolmannelle

Järjestöllä on oikeus luovuttaa tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien hallinnointi kokonaan tai osittain Kopiosto ry:lle tai jollekin muulle tekijänoikeuksia hallinnoivalle järjestölle tämän sopimuksen ehdot säilyttäen. Tällä sopimuksella luovutettavien oikeuksien hallinnoinnin voi luovuttaa kokonaan tai osittain vain yhdelle järjestölle kerrallaan, eikä tällä järjestöllä ole oikeutta luovuttaa edelleen saamiensa oikeuksien hallinnointia. Oikeuksien hallinnoinnin saaneella järjestöllä on kuitenkin oikeus solmia tekijänoikeuksien valvontaa koskevia sopimuksia ulkomailla toimivien vastaavien järjestöjen kanssa.

6 § Tekijän velvollisuudet

Tekijällä ei ole oikeutta tämän sopimuksen voimassaoloaikana tehdä päteviä oikeudenluovutuksia kolmannelle niiden yksinoikeuksien osalta, jotka Tekijä tämän sopimuksen nojalla luovuttaa Järjestölle.

Tekijä on velvollinen ilmoittamaan Järjestölle tai 5 §:ssä tarkoitetulle järjestölle henkilö-, yhteys- ja pankkiyhteystietonsa sekä niissä tapahtuneet muutokset heti muutoksen tapahduttua. Tekijä on velvollinen ilmoittamaan pyydettäessä muutkin mahdolliset tämän sopimuksen mukaista toimintaa varten tarvittavat tiedot. Tekijä on velvollinen antamaan pyydettäessä sopimukset, asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen yllä 4 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä varten.

7 § Korvausten tilittäminen

Järjestö tilittää Tekijälle hänelle kuuluvan osuuden niistä korvauksista, jotka se on tämän sopimuksen nojalla perinyt. Korvaukset tilitetään Tekijälle pääsääntöisesti keräysvuotta seuraavana vuonna. Järjestöllä on oikeus ennen korvausten tilittämistä Tekijälle vähentää korvauksista oikeuksien hallinnoinnista aiheutuneet kulut. Järjestöllä on oikeus näiden kulujen vähentämisen jälkeen pidättää enintään 5% korvauksista käytettäväksi Järjestön edunvalvonnan, koulutuksen sekä tiedotus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen.

Järjestö vastaa tähän sopimukseen perustuvista sitoumuksistaan ainoastaan tämän sopimuksen nojalla perimillään korvausvaroilla.

8 § Sopimussuhteen jatkuminen Tekijän kuoltua

Tekijän kuoltua sopimuksen voimassaolo jatkuu ilman eri sopimusta Järjestön ja Tekijän oikeudenomistajan välillä, kunnes sopimus irtisanotaan 11 §:n mukaisesti tai kunnes Tekijän teosten tai esitysten suoja-aika päättyy.

9 § Sopimusehtojen rikkominen

Jos Tekijä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on hänen korjattava menettelyään saatuaan Järjestöltä kirjallisen huomautuksen. Jos rikkomus on olennainen tai Tekijä ei korjaa menettelyään kohtuullisessa ajassa kirjallisesta huomautuksesta, voi Järjestö purkaa tämän sopimuksen.

10 § Sopimuksen muutokset

Tämän sopimuksen osapuolet hyväksyvät sopimuksen sisältöä koskevat muutokset, jotka aiheutuvat Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista taikka tekijänoikeuslainsäädännön tai Järjestön sääntöjen muuttamisesta. Tällaisessa tilanteessa sopimuksen sisällön muuttamisesta päättää Järjestön hallitus. Järjestö tiedottaa muutoksesta kotisivuillansa. Tällä tavoin tiedotettu muutos tulee osaksi tätä sopimusta.

11 § Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja on voimassa toistaiseksi.

Kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kuluvan kalenterivuoden viimeisenä päivänä edellyttäen, että kirjallinen irtisanominen on esitetty toiselle osapuolelle vähintään kuusi (6) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Järjestö tilittää ennen sopimuksen päättymistä kertyneet korvaukset 7 §:n mukaisesti.

12 § Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Suomen lain mukaan. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli erimielisyyksiä ei saada ratkaistuksi neuvottelemalla, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa.

13 § Sopimuksen suhde Kopiosto-valvontavaltakirjaan

Tällä sopimuksella peruutetaan Tekijän Järjestölle aiemmin antamat tämän sopimuksen 1 §:ssä mainittuja oikeuksia ja 3 §:ää koskevat valvontavaltuudet.

Tekijä valtuuttaa tällä sopimuksella Järjestön peruuttamaan puolestaan Kopiostolle tai Kopioston av-jäsenjärjestölle aiemmin antamansa, tämän sopimuksen 1 §:ssä mainittuja oikeuksia ja 3 §:ää koskevat valvontavaltuudet.

Muilta osin Tekijän Järjestölle, Kopiostolle tai Kopioston av-jäsenjärjestölle antamat valvontavaltuudet jäävät voimaan.

Tämä sopimus ei aiheuta muutoksia niihin sopimuksiin, joilla Tekijä on aikaisemmin luovuttanut oikeutensa kokonaan tai osittain toiselle.

14 § Jäsenrekisteri ja henkilötietojen luovuttaminen

Tekijän henkilötiedot tallennetaan Järjestön jäsenrekisteriin. Erillisestä rekisteriselosteesta käyvät ilmi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, luovutuskohteet ja rekisteröidyn oikeudet.

15 § Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi molemmille sopimuksen osapuolille.