1 § Rättigheter som överlåtes till organisationen

Upphovsmannen överlåter till Organisationen ensamrätten, baserad på upphovsrättslagen, till sitt audiovisuella verk och sitt verk/sin framställning som ingår i ett radioprogram:

a) till vidaresändning

  1. i kabeltelevisionsnät,
  2. vid användning av radiovågor som utbreder sig fritt och via satellit, och
  3. på annat sätt;

b) till offentlig överföring

  1. i kabeltelevisionsnät,
  2. för användning av radiovågor som utbreder sig fritt och via satellit, när programmet inte är fritt mottagbart,
  3. i andra kommunikationsnät, på trådbunden väg eller via annan fast förbindelse,
  4. i markbundna masskommunikationsnät, som förmedlar audiovisuella verk till mobilterminaler (såsom mobiltelefoner och tablet-datorer),
  5. i situationer, där arkiverade TV program återutsänds på sändarföretagets initiativ enligt 25 g § i upphovsrättslagen;

c) till att framställa ett exemplar eller offentligt förevisa det i undervisningsverksamhet eller använda det i vetenskaplig forskning och för att offentligt överföra dylikt framställda verksexemplar för ovannämnda användning, på annat sätt än via radio eller television;

d) till att framställa, använda, låna och offentligt framföra ett exemplar vid anstalter, i sammanslutningar och på bibliotek när syftet inte är kommersiellt;

e) till att framställa ett exemplar och för att sprida de dylikt framställda verksexemplaren för att användas av finländska sjömän;

f) till att framställa ett exemplar och förmedla det offentligt via sådana tjänster som internetnät (kommunikationsnät) som erbjuds konsumenter eller andra användare, där verksexemplaren sparas från audiovisuella verk som sändarföretaget förmedlat till publiken;

g) till offentligt framförande när det audiovisuella verket offentligt förmedlas via sändarföretaget, förutom offentligt framförande på biografer och filmfestivaler.

Upphovsmannen kan om han eller hon så önskar begränsa vilka av de ovannämnda rättskategorierna (a–g) som ska ingå i avtalet, genom att skriftligen meddela detta till Organisationen när avtalet undertecknas.

2 § De överlåtna rättigheternas omfattning och administration

Rättighetsöverlåtelserna i enlighet med 1 § i detta avtal är i kraft från och med dagen för detta avtals ikraftträdande för alla de verk/framställningar som Upphovsmannen har skapat eller kommer att skapa, och som ingår i audiovisuella verk och radioprogram. Detta avtal gäller dock inte de rättigheter i enlighet med 1 § i detta avtal, som Upphovsmannen har överlåtit till en annan part före undertecknandet av detta avtal.

Överlåtelserättigheterna i enlighet med 1 § i detta avtal är i kraft i Finland och i övriga länder.

Överlåtelserättigheterna i enlighet med 1 § i detta avtal inkluderar inte rätten att bearbeta eller översätta verk.

Detta avtal gäller inte de rättigheter som Upphovsmannen enligt upphovsrättslagen har som musikskapare eller -utövare.

Organisationens ledning avgör i vilken omfattning Organisationen administrerar de rättigheter som överlåtits till den via detta avtal. Om någon rättighet utesluts ur Organisationens administration enligt styrelsens beslut, återgår rättigheten till Upphovsmannen. På Organisationens webbplats informeras om omfattningen av administrationen av de aktuella rättigheterna.

3 § Kompensationsavgift

Organisationen får av Upphovsmannen uteslutande rätt att motta, förvara och bokföra i enlighet med upphovsrättslagen inkommande kompensationsavgifter och andra motsvarande ersättningar för privat kopiering samt utföra annat som dessa system kräver, teckna tillhörande avtal och uppträda i eget namn inför rätten på Upphovsmannens vägnar.

4 § Organisationens rättigheter och skyldigheter

Organisationen är med stöd av detta avtal berättigad att, angående rättigheterna som nämns i 1 § teckna avtal, bevilja användningstillstånd och ta ut ersättningar både för tiden före tecknandet av detta avtal och för tiden därefter, spara de uttagna ersättningsbeloppen, på Upphovsmannens vägnar uppträda inför rätten och i andra sammanhang i eget namn i ärenden angående rätten till nyttjande av verk och rättigheter till ersättning samt såsom målsägande i ärenden angående kränkning av upphovsrätten, ingå skiljeavtal och även vidta alla övriga sådana åtgärder som en effektiv bevakning av rättigheterna förutsätter.

Till Organisationens skyldigheter hör att se till att de ersättningar som tagits ut med stöd av detta avtal bokförs till Upphovsmannen enligt 7 §. Organisationen är därtill skyldig att vara uppmärksam på sådant som ligger i Upphovsmannens intresse.

5 § Överföring av administration av rättigheter till tredje part

Organisationen har rätt att helt eller delvis överlämna administrationen av rättigheterna enligt detta avtal till Kopiosto rf eller någon annan organisation som administrerar upphovsrättigheter så att villkoren i detta avtal fortsätter att gälla. Administrationen av rättigheterna enligt detta avtal kan överlämnas helt eller delvis endast till en organisation i taget, och denna organisation har inte rätt att överlämna administrationen av rättigheterna till någon annan. Organisationen som övertar administrationen av rättigheterna har dock rätt att teckna avtal om övervakning av upphovsrätten med motsvarande organisationer utomlands.

6 § Upphovsmannens skyldigheter

Upphovsmannen har inte rätt att under detta avtals giltighetstid göra kvalificerade rättighetsöverlåtelser till en tredje part beträffande de ensamrättigheter som Upphovsmannen med stöd av detta avtal överlåter till Organisationen.

Upphovsmannen är skyldig att informera Organisationen eller den organisation som 5 § syftar på om sina kontakt- och bankuppgifter samt om eventuella förändringar så fort de skett. Upphovsmannen är skyldig att på begäran ange även andra eventuella uppgifter som kan behövas för verksamhet enligt detta avtal. Upphovsmannen är skyldig att vid begäran överlämna avtal, dokument och information som är nödvändiga för åtgärder som avses i 4 § ovan.

7 § Redovisning av ersättningar

Organisationen redovisar för Upphovsmannen den del av de ersättningar som tillhör honom/henne, som Organisationen i stöd av detta avtal har tagit ut. Ersättningarna redovisas för Upphovsmannen huvudsakligen året efter insamlingsåret. Organisationen har rätt att före redovisningen för Upphovsmannen dra av de kostnader som uppkommit för administrationen av rättigheterna från ersättningarna. Efter att ha dragit av dessa kostnader har Organisationen rätt att innehålla max 5 procent av ersättningarna för att använda till Organisationens intressebevakning, utbildning samt för att understöda informations- och forskningsverksamhet.

Organisationen ansvarar för de förpliktelser som grundar sig på detta avtal endast med de ersättningsbelopp som krävts in med stöd av detta avtal.

8 § Avtalsförhållandets fortsättning efter Upphovsmannens död

När Upphovsmannen dör fortsätter avtalet att vara giltigt utan separat avtal mellan Organisationen och Upphovsmannens rättsinnehavare, tills avtalet sägs upp enligt 11 § eller tills skyddstiden för Upphovsmannens verk eller framställningar tar slut.

9 § Överträdelse av avtalsvillkoren

Om Upphovsmannen överträder villkoren i detta avtal bör denne rätta sitt förfarande efter att ha mottagit en skriftlig anmärkning av Organisationen. Om förseelsen är väsentlig eller om Upphovsmannen inte rättar sitt förfarande inom rimlig tid från anmärkningen kan Organisation upphäva avtalet.

10 § Förändringar i avtalet

Avtalsparterna i detta avtal godkänner förändringar i avtalets innehåll, som beror på internationella avtal som Finland förbundit sig till eller på att upphovsrättslagstiftningen eller Organisationens villkor förändras. I en dylik situation bestämmer Organisationens styrelse om ändrandet av avtalets innehåll. Organisationen informerar om förändringar på sin webbplats. På så vis blir den delgivna informationen en del av detta avtal.

11 § Avtalets giltighetstid och upphävande

Detta avtal träder i kraft när bägge avtalsparter undertecknat det, och är i kraft tillsvidare.

Båda parterna har rätt att upphäva avtalet så att det upphör gälla den sista dagen under pågående kalenderår förutsatt att ett skriftligt uppsägande har delgivits den andra parten minst sex (6) månader före kalenderårets slut.

Organisationen redovisar de ersättningar som influtit innan avtalet avslutas i enlighet med 7 §.

12 § Tillämplig lag och tvistlösning

Oenigheter som uppkommer av detta avtal löses i enlighet med Finlands lag. I första hand strävar man efter att lösa oenigheterna genom att förhandla. Om ingen lösning hittas genom förhandling avgörs oenigheterna i Helsingfors tingsrätt.

13 § Avtalets förhållande till Kopiostos bevakningsfullmakt

Med detta avtal upphävs de rättigheter som nämns i 1 § i avtalet och de bevakningsrättigheter som gäller 3 § i avtalet, som Upphovsmannen tidigare gett Organisationen.

Upphovsmannen ger med detta avtal Organisationen fullmakt att å sina vägnar upphäva de rättigheter som nämns i 1 § i detta avtal och de bevakningsrättigheter som gäller 3 § som tidigare getts till Kopiosto eller till Kopiostos av-medlemsorganisation.

Till övriga delar gäller bevakningsrättigheterna som Upphovsmannen gett till Organisationen, till Kopiosto eller till Kopiostos av-medlemsorganisation.

Detta avtal förorsakar inga förändringar för avtal där Upphovsmannen tidigare överlämnat sina rättigheter helt eller delvis till någon annan.

14 § Medlemsregister och överlämnande av personuppgifter

Upphovsmannens personuppgifter sparas i Organisationens medlemsregister. Av ett separat registerutdrag framgår syftet med hanteringen, överlämningsobjekten och den registrerades rättigheter angående personuppgifterna.

15 § Avtal

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, ett till var och en av avtalsparterna.